نویسنده: آقای هنریک مجنونیان
تعداد عنوان ها: 15
جغرافیای گیاهی ایران(مجموعه مقالات کاربرد جغرافیای گیاهی در حفاظت)
هنریک مجنونیان؛ جان کلودکلن؛ ه. فرتیاک؛ آی.سی. هج؛ وند لبو؛ جی لئونارد پر؛ فرانک وایت؛ آرمن تاختاجان؛ ویلفرید پروبست؛ ولفگانگ فری؛ میکاییل زهری
18,200
درباره ساختار ژئوبتانیکی ایران
میکاییل زهری؛ دکتر باریس مجنونیان؛ هنریک مجنونیان
24,000
مناطق حفاظت شده و توسعه پایدار
آقای هنریک مجنونیان
8,000
شناسنامه پارک ملی گلستان
دکتر حمید گشتاسب؛ هنریک مجنونیان؛ بهرام زهزاد؛ بهرام کیابی؛ بیژن فرهنگ دره شوری
12,500
مناطق محافظت شده ساحلی-دریایی
سوزان گوبی؛ پرستو میراب زاده؛ هنریک مجنونیان؛ کریس بلکلی؛ گریم کلهر؛ لاندینگ دان لافولی؛ کارل جی؛ جان سی. پس؛ ریچارک کنچینگتون؛ آندرو پرایس؛ رادنی سالم
15,000
راهنمای طرح ریزی مدیریت مناطق حفاظت شده
دکتر حمید گشتاسب؛ هنریک مجنونیان
42,000
جغرافیای جانوری ایران(جلد اول)
هنریک مجنونیان؛ محمد دانش؛ دکتر بهرام کیابی
40,000
طرح ریزی سیستم ملی برای مناطق حفاظت شده
دکتر حمید گشتاسب؛ هنریک مجنونیان
1,200
جغرافیای جانوری جهان
هنریک مجنونیان؛ دکتر بهرام کیابی؛ محمد دانش
40,000
راهنمای تهیه طرح مدیریت زون ساحلی
جی. پی گیبسون؛ پرستو میراب زاده؛ هنریک مجنونیان؛ ای یانگ؛ آ.آر.جی پرایس
8,000
راهنمای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی
گریم کلهر؛ پرستو میراب زاده؛ هنریک مجنونیان؛ ریچارد کنچینگتون
13,000