اصول و مدیریت ذخیره گاه های زیستکره (راهکارها و معرفی ذخیره گاه های زیستکره ایران)

تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 300,000 ریال
قیمت الکترونیکی : 300,000 ریالافزودن به سبد خرید

اشتباهنامه :
با پوزش طبقه بندی اودواردی در صفحه 31 به قرار زیر اصلاح می شود:
اقالیم حیاتی ( 8 اقلیم)
بیوم ها (15 بیوم)
پروانس جغرافیایی ( بیش از 200 پروانس)
فایل های مرتبط
امتیاز دهی